dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Założycielka Centrum Terapii Dziecka, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, integracji bilateralnej, EEG Biofeedback, pedagog specjalny i psychoterapeuta.  Specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnieniach rozwoju mowy, zaburzeniach ze spektrum autyzmu, dyslalii, prowadzi psychoterapię dzieci oraz dorosłych, także zajmuje się pracą nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków. Ukończyła  5-letnie dzienne studia logopedyczne APS,  studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki UW, studia z zakresu neurologopedii, wczesnego wspomagania i rozwoju dziecka. Jest  ekspertem w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Posiada ponad 20-letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Jest, także nauczycielem akademickim  kształcącym logopedów i neurologopedów na różnych uczelniach w Polsce, kierownikiem studiów logopedycznych i neurologopedycznych Uczelni Łazarskiego. 

 

Życiorys naukowy Dr n. hum. Ewy Jeżewskiej - Krasnodębskiej

 

Wykształcenie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Języka Polskiego, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; tytuł rozprawy:Zaburzenia typu obwodowego artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, promotor: prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (2008)

Magister pedagogiki specjalnej- specjalność logopedia, Akademia Pedagogiki Specjalnej; tytuł pracy: Zmienność czy stałość artykulacji w dyslalii funkcjonalnej, promotor: Danuta Emiluta –Rozya (1997)

 

SPECJALIZACJE

Neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju – ukończone Studia Podyplomowe w WSP im. Janusza Korczaka 

Neuroterapeuta BBF – ukończone 2 stopnie specjalizacji

Przedsiębiorczość – kurs kwalifikacyjny do prowadzenia zajęć w tym obszarze

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2013 - 2016  - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

2009- do dziś  Kierownik Podyplomowych Studiów Logopedycznych i Neurologopedycznychw Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie

2005- do dziś    Dyrektor merytorycznyneurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta, neuroterapeuta  Centrum Terapii Dziecka ,,Logos” w Warszawie i Otwocku 

2011- 2013 – Kierownik Studiów Podyplomowychw Uczelni Łazarskiego w Warszawie 

- Emisja głosu oraz Autokorekcja i sztuka mówienia Podyplomowych Studiów Logopedycznych i 

Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych

2011-13  Opiekun kierunku pedagogika specjalna  w Uczelni Łazarskiego w Warszawie

2004- 2010 – Członek zespołu psychologiczno-pedagogicznego,logopeda, pedagog specjalny w Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rodziny ,,Sternik”- Przedszkole  i Szkoła Podstawowa ,,Strumienie”, Szkoła Podstawowa ,,Żagle”

2003 - 2010  Ekspert z listy MEN  w komisjach dotyczących awansów zawodowych nauczycieli

2004- 2009 - Asystent w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

2004-2009- Opiekun Logopedycznego Koła Naukowegow Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;

1997-do dziś -  Logopeda  - Zespół Szkół nr 83 w Warszawie  i Przedszkole nr 225  ul. Powstańców Wielkopolskich 4; 

1999- do dziś  Współpraca z uczelniami – APS, UW, AM, IBE, Pedagogium, Uczelnia Łazarskiego–  wykładowca- prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów, praktyk z zakresu logopedii i pedagogiki specjalnej

Staż Zagraniczny 

w ramach programu Erazmus + 2015/2016 Moblilność pracowników w Lizbonie Grudzień 2015 Instytucja przyjmująca: premivalor consultng Lisbon  and  INSTITUTIO EDUCATAOE CIENCIAS 

 

Projekty  Unijne

Koordynator Projektu UE  ,,Mały mówca w przedszkolu” – 2011/2012

 

Koordynator Projektu,,Mały mówca w szkole” – 2011/2012

Uzyskanie stypendium Rektora WSPTWP w Warszawie na realizacje badań do rozprawy habilitacyjnej rozmiar i Rodzaj zaburzeń mowy u dzieci 2010/11

Realizacja zadań w projekcie ,,Przedsiębiorcza Uczelnia” –przygotowanie Kontentów do kształcenia studentów w systemie KNO  w WSPTWP w Warszawie

Udział w kursie kwalifikacyjnym ,, przedsiębiorczosć” realizowanym przez Akademię Leona Kożmińskiego

 

Projekty Badawcze 

Prowadzenie badań naukowych na temat:

-Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną;

-Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym;

-Rozmiar i rodzaj zaburzeń mowy u dzieci w perspektywie badań longitudinalnych

Realizacja projektu badawczego

-Problem dysleksji wśród młodzieży i dorosłych.                                   

-Dysleksja jako problem osób dorosłych

- Dysleksja wśród uczniów kończących szkołę podstawową

-Coaching jako metoda wsparcia dla osób dorosłych z dysleksją 

 

Praca organizacyjna na rzecz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka i środowiska akademickiego 

Pełnienie funkcji Prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych  Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie (2014-2016) 

Pełnienie funkcji Członka Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie ( 2014-2016) 

Uzyskanie Nagrody Rektora II stopnia za twórcze  osiągnięcia w działalności naukowej w 2015 roku                                          

Pełnienie funkcji przewodniczącej w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,Dziecko u progu szkoły –szanse i zagrożenia‘’(Warszawa 2014)

Pełnienie funkcji przewodniczącej w organizacji Ogólnopolskiej Konferencji „Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne” (Warszawa 2016) 

Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej w Wydziałowej Komisji rekrutacyjnej w latach 2013-2016 

Pełnienie funkcji wiceprzewodniczącej w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w latach 2013-2016  

 

Praca organizacyjna na rzecz UW, Wydziału Polonistyki i środowiska akademickiego 

 

Współorganizacja Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt. Trudności w porozumiewaniu się językowym jako problem interdyscyplinarny (Warszawa 2008)

Współorganizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży (Warszawa 2006) 

Promowanie specjalności „logopedia” i Pomagisterskich Studiów Logopedycznych w ramach Dni Otwartych UW

 

Prowadzenie seminarium dyplomowego na podyplomowych Studiach logopedycznych – wypromowanie 92 logopedów

 

Udział w charakterze egzaminatora w komisji dla kandydatów na dwustopniowe studia polonistyczne o specjalności „logopedia” oraz na podyplomowe studia logopedyczne (PSLog)

 

Opieka nad specjalnością „logopedia” na Wydziale Polonistyki

 

 

Praca organizacyjna na rzecz WSP TWP  i środowiska akademickiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka

Uzyskanie  Stypendium Naukowego na prace nad rozprawą habilitacyjną ,,Rozmiar i rodzaj zaburzeń mowy u dzieci z różnych środowisk” 

Opracowanie programu Podyplomowych Studiów Logopedycznych 

Pełnienie funkcji Kierownika Podyplomowych Studiów Logopedycznych WSP

 Prowadzenie seminarium magisterskiego

Recenzowanie prac licencjackich i magisterskich 

Prowadzenie seminarium dyplomowego na Podyplomowych Studiach Logopedycznych 

Udział w charakterze egzaminatora w komisji dla kandydatów na studia logopedyczne

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

przedmioty pedagogiczne:

Pedagogika specjalna –wykład i ćwiczenia (studia dzienne, Wydz. Pol. UW, WSP)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna -wykład i ćwiczenia (studia dzienne, Wydz. Pol. UW, WSP,)

Profilaktyka logopedyczna -wykład i ćwiczenia (studia dzienne, Wydz. Pol. UW,WSP)

Rozwój mowy dziecka – wykład (studia podyplomowe, PSLog UW,WSP)

Emisja głosu(studia podyplomowe, WSP im. J.Korczaka)

przedmioty logopedyczne:

Zaburzenia rozwoju mowy – wykład (studia podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej, WSP im. J.Korczaka)

Konwersatorium logopedyczne (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

Dyslalia obwodowa(studia podyplomowe, studia dzienne, Wydz. Pol. UW,Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów w Warszawie, WSP im. J.Korczaka)

Zaburzenia rozwoju mowy- wykład (studia dzienne, Wydz. Pol. UW)

Typologia zaburzeń mowy – wykład -studia dzienne i zaoczne WSPTWP

Diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy, mutyzmu i innych zaburzeń psychogennych i środowiskowych ( studia podyplomowe, studia 1 i 2 stopnia WSP im. J.Korczaka

Diagnozowanie logopedyczne ( studia podyplomowe, studia 1 i 2 stopnia WSP im. J.Korczaka)

Kształtowanie umiejętności logopedy. Autokorekcja ( studia podyplomowe, studia 1 i 2 stopnia WSP im. J.Korczaka)

Wprowadzenie do logopedii- wyklad  ( studia podyplomowe, studia 1 i 2 stopnia WSP im. J.Korczaka)

 

przedmioty medyczne: 

Anatomia narządu mowy - wykład -studia dzienne i zaoczne WSP TWP

Biomedyczne podstawy nauk -studia dzienne i zaoczne WSP TWP

 

przedmioty z zakresu przedsiębiorczości: 

Podstawy przedsiębiorczości -wykład  i ćwiczenia studia  zaoczne WSPTWP

 

Czynny udział w konferencjach naukowych 

2014/2015

1)   Konferencja Logopedyczna Międzynarodowa we Wrocławiu: wrzesień – referat i:,,Statystyki zaburzeń mowy u dzieci w wieku przedszkolnym”

2)   Konferencja Logopedyczna  w Warszawie listopad  ,,Modyfikacja karty do prowadzenia logopedycznych badań diagnostyczno-przesiewowych’

3)   Konferencja logopedyczna w Krakowie: grudzień – referat i artykuł:,, Ocena rozumienia w praktycznym diagnozowaniu logopedycznym”

4)   Konferencja Logopedyczna  w Warszawie :,, Badanie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego”

5)   Konferencja  logopedyczna Kielce 22-23 kwiecień – wystąpienie:,,Dysglosja  - wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji”

6)   Konferencja naukowa Olsztyn 11-12 czerwca 2015- wystąpienie :

,,Możliwości wykorzystania technik coachingu w pracy nad poprawą własnej wymowy przez studentów logopedii”

7)   Konferencja Międzynarodowa w Wilnie 27-30 czerwca 2015 wystąpienie i artykuł ,,Zaburzenia mowy występujące u dzieci wstępujących do szkoły- studium porównawcze”

2015/2016

1) Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Płocku ,,Nauczyciel we współczesnej edukacji” Diagnoza – Rozwój – Zmiana. wrzesień 2015  

   Wystąpienie:,,Rola i miejsce logopedy we współczesnym systemie oświatowym”,

2)   II Ogólnopolska Konferencja naukowa Olsztyn ,, Coaching i mentoring – drogą do kształtowania osobowości” 12-12 maja  2016- wystąpienie: Czy coaching może być drogą do kształtowania osobowości dorosłych z dysleksją rozwojową?

3)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawa 24 maja 2016  „Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy. Konteksty medyczne, logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne” Wystąpienie:  Dysleksja rozwojowa u osób dorosłych z zaburzeniami artykulacji

4)   Ogólnopolska Konferencja Naukowa Poznań 20 października 2016  wystąpienie: ,,Występowanie zaburzeń mowy u dzieci kończących edukację szkolną”

5)  Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Płocku 17-18  październik 2016, temat referatu:  Zjawisko dysleksji rozwojowej wśród uczniów klas szóstych w świetle badań własnych

6)  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawa APS październik 2016 tematreferatu:  Terapia ręki w pracy logopedy 

         

 

Spis ważniejszych publikacji:

 

Monografie:

1.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2015d),,Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym” wyd. Impuls, Kraków  ISBN 978-83-7587-324-5 s.157.

2.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2017 ) Monografia: ,, Zaburzenia artykulacji dzieci rozpoczynających naukę szkolną ” wyd. Impuls, Kraków  

3.   Jeżewska- Krasnodębska E., B.Skałbania (2017) Monografia wieloautorska (red.) Diagnoza i terapia pedagogiczna w działaniach logopedy i terapeuty Wyd. Impuls, Kraków[ w druku]

Artykuły: 

 

1.    Jeżewska –Krasnodębska E. Refleksje i doniesienia z logopedycznych badań przesiewowych, "Witraż" t. 1 pod red. B. Przybylskiej-Matuli, Warszawa 2002.

 

2.    Jeżewska –Krasnodębska E., Bielska A. Zajęcia stymulujące rozwój mowy, "Witraż", t. 5, pod red. B. Przybylskiej-Matuli Warszawa 2003 

 

3.    Jeżewska-Krasnodębska E., 2007, Zaburzenia typu obwodowego artykulacji spółgłosek dzieci rozpoczynających naukę szkolną, niepublikowana praca doktorska UW, Warszawa.

 

4.    Jeżewska-Krasnodębska E., ,,Zaburzenia mowy u dzieci rozpoczynających naukę szkolną i ich wpływ na trudności w zakresie czytania i pisania’’[ w:] Zaburzenia komunikacji językowej w czytaniu i pisaniu, red. A. Maciejewska Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2007, S. 45-55.

Po doktoracie :

 

5.    Jeżewska-Krasnodębska E.,2008, O potrzebie ujednolicenia logopedycznych badań przesiewowych (prowadzonych w przedszkolach i szkołach podstawowych) [w:] Diagnoza i terapia w logopedii red. J.Porayski-Pomsta s.173-182             

6.    Jeżewska-Krasnodębska E., 2011, Obwodowe uwarunkowania zaburzeń artykulacji spółgłosek u dzieci 7-letnich, [w:] „Nowa Logopedia”, t. 2: Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, Kraków, s. 97-113(ISSN 2299-9426)

7.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2012), „Diagnoza zaburzeń artykulacyjnych jako element pełnej diagnozy logopedycznej, w: Nowa Logopedia, T. 3, Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej” pod red. M. Michalika, A. Siudak, Z. Orłowskiej-Popek, Kraków: Collegium Columbinum, s.147-164. (ISSN 2299-9426)

 

2014

               8  Jeżewska- Krasnodębska E., (2014a) ,,Karta do badania sprawności aparatu artykulacyjnego”w : Forum logopedy T.3 pod red. Ewy Małachowskiej, Poznań wyd.         Forum Media Polska ISBN 2353-8260 s. 39-40.

9.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2014b) ,,Modyfikacja Karty do prowadzenia logopedycznych badań diagnostyczno-przesiewowych” w : Forum logopedy T.4 pod red. Ewy Małachowskiej, wyd.  Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 

2015

10.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2015a) ,,Badanie czynności fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego” w : Forum logopedy T.7 pod red. Kariny Szafrańskiej, wyd. Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 s.37-38

11.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2015b) ,,Lęk przed mówieniem” w : Forum logopedy T.9 pod red. Barbary Ołdakowskj- Żyłka, wyd.  Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 s.19-26.

12.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2015c) Ocena rozumienia w praktycznym diagnozowaniu logopedycznym [w:] M. Błasik-Tybuła, M.Korendo, A.Siudak (red.) ,,Rozumienie - diagnoza i terapia” ,,Nowa Logopedia” t. 6 , Kraków

13.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2015e) ,,Studium przypadku dziecka 5-letniego wychowującego się w rodzinie wielojęzycznej” w : Forum logopedy T.8 pod red. Małgorzaty Konczanin, wyd.  Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 s.19-24.

2016

14.   Jeżewska-Krasnodębska E.,(2016 a) ,,Dyslalia w teorii i praktyce’’[w:] Forum logopedy T.  14 (red.) Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej ,  wyd. Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 s. 4-7

15.   Jeżewska- Krasnodębska E., (2016 b):,, Dziecko z zaburzeniami mowy wychowywanego w rodzinie dysfunkcjonalnej- studium przypadku w: Dziecko w przestrzeni życia. red. Ks. Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania, Tomasz Kruszewski Oficyna  Wydawnicza  Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku ISBN 978-83-62709-95-3s

16.   Jeżewska-Krasnodębska E.,(2016 c ) ( red.) Forum logopedy T. 14 Wyd.  Forum Media Polska Poznań ISBN 2353-8260 s. 65

17.   Jeżewska-Krasnodębska E.,(2016 d ) [w:] ,,Logopedia dawniej i dziś” Forum logopedy T. 14(red. )Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej,  Wyd. Forum Media Polska Poznań s. 4-7

18.    Jeżewska-Krasnodębska E.,(2016 e) Możliwości wykorzystania metody tutoringu i technik coachingu w kształceniu studentów logopedii [w:] Nowosielska J., Bartnicka D., (red.) Coaching, mentoring, tutoring - wyzwania dla edukacji XXI wieku, Wyd. WSP im. Korczaka, Warszawa 2016.

19.   Jeżewska-Krasnodębska E.,(2016 f ) ,,Przegląd i podział metod wywoływania głosek przedniojęzykowo-zębowych [w:] Forum logopedy T.12 (red.) Ewy Małachowskiej, Wyd.  Forum Media Polska Poznań 

20.    Jeżewska- Krasnodębska E., (2016 g ): ,,Rola i miejsce logopedy we współczesnym systemie oświatowym”, w:Nauczyciel we współczesnej edukacji Diagnoza – Rozwój - Zmiana red. red. Małgorzata Kamińska, Zbigniew Kruszewski, Ks. Andrzej Gretkowski, Barbara Skałbania, Oficyna  Wydawnicza  Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica w Płocku ISBN 978-83-65451 s. 501-512

21.   Jeżewska-Krasnodębska E., (2016 h) Speech disorders among children at the onset of their school career (a comparative study)[w:] R. Brazos (red.), Proceedings of the 19th International Conference on THE SCIENCE AND QUALITY OF LIFE, 27-30 JUNE 2015, VILNIUS, LITHUANIA and related reports, vol 13, Vilnius 2016, s. 161-165; ISSN 1648-7907 

22.  Jeżewska-Krasnodębska E., (2016) Zjawisko dysleksji rozwojowej wśród uczniów klas szóstych w świetle badań własnych Jeżewska-Krasnodębska E., (2016) ks. A. Gretkowski, A. Napotna, S. Kwiatkowska, T. Kruszewski (red.), Człowiek w obliczu zmiany. Konteksty zdrowotne, psychologiczne, edukacyjne i społeczne Wydawca Marow, Płock 2016, s. 90-101 

2017

23.   Jeżewska-Krasnodębska E., (2017) Dysleksja rozwojowa u osób dorosłych z zaburzeniami artykulacji [w:] Jeżewska- Krasnodębska E., B.Skałbania (2017) (red.) Diagnoza i terapia pedagogiczna w działaniach logopedy i terapeuty Wyd. Impuls, Kraków[ w druku]

24.   Jeżewska-Krasnodębska E., (2017) Trudności i mocne strony osób dorosłych z dysleksją rozwojową [w:] Jeżewska- Krasnodębska E., B.Skałbania (2017) (red.) Diagnoza i terapia pedagogiczna w działaniach logopedy i terapeuty Wyd. Impuls, Kraków[ w druku]